Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden De Yogawereld

1.     Lidmaatschap en betaling

1.1.   De Yogawereld werkt met lessenkaarten,combinatiekaarten, losse(proef)lessen,workshops, healings,coaching, trainingen en yogaweekenden.
Het actuele aanbod is terug te vinden op onze website.

1.2.   Alle door De Yogawereld gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.3.   De bij punt 1.1 genoemde lessen dienen contant worden betaald bij de yogadocent vóór aanvang van de les.

1.4.   Deelnemers kunnen in geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart)gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen.

1.5.   Inschrijven dient per inschrijfformulier. Dit formulier wordt door De Yogawereld verstrekt en dient volledig te worden ingevuld en
ondertekend.Na ontvangst van aanmelding ontvangt het lid automatisch de nieuwsbrief van De Yogawereld.

2.     Lessen

2.1.   De lessen van De Yogawereld worden aangeboden volgens rooster, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden. Wijzigingen worden voorafgaand
gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, de website en onze facebook pagina.

2.2.   Lessen kennen in beginsel een vaste docent maar De Yogawereld kan een vervangende docent inzetten.

2.3.   Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 2 uur voor aanvang, af te melden via info@deyogawereld.nl of
06-22395138.

 

3.     Trainingen en workshops

3.1.   Coaching, healing, trainingen en workshops worden op door De Yogawereld vastgestelde dagen en tijden gegeven/afgesproken.
Coaching, healing, trainingen en workshops -alsmede datum/data en tijd(en) waarop deze plaatsvinden- worden via onze nieuwsbrief, website en
onze facebook pagina gecommuniceerd of persoonlijk afgesproken.

3.2.   Trainingen en workshops kennen in beginsel een vaste docent maar De Yogawereld kan een vervangende docent inzetten.

3.3.   Bij verhindering voor een coaching, healing, trainingen en workshops dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 2 uur voor aanvang, af te
melden via info@deyogawereld.nl of 06-22395138.

3.4.   Na aanmelding voor een workshop dient contant uiterlijk een week voor aanvang van de
workshop worden betaald. Uitblijven van betaling leidt tot ongedaan making van de inschrijving.

3.5.   Afmelding voor een workshop dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop te geschieden via info@deyogawereld.nl. Bij niet of niet
tijdige afmelding, zal het volledige bedrag van de workshop in worden gebracht.. Workshopdeelname is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om
een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen.

4.     Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen

4.1.   10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

4.2.   Lessenkaarten kennen een geldigheidsduur van 12 weken, Indien De Yogawereld een gehele week gesloten is, worden deze periodes met een week
verlengd.

4.3.   In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een 10-lessenkaart tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt
via info@deyogawereld.nl aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer.
Bij een 10-lessenkaart start de blokkade vanaf de eerstvolgende les. Bij zwaarwegende omstandigheden, en ook in geval van zwangerschap, kan deze
periode verlengd worden. De beoordeling daarvan en de duur van de verlenging is uitsluitend ter beoordeling van De Yogawereld.nl.

4.4.   Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de
yogalessen (zie ook artikel 1.4)

 

5.     Uitval van lessen, trainingen en/of workshops & vakantierooster

5.1. De Yogawereld is gesloten op reguliere feestdagen en kent in totaal 4 weken vakantiesluiting per jaar. De sluitingsdata worden tijdig gecommuniceerd via onze website, facebookpagina en/of bij De Yogawereld.

5.2.   Tijdens schoolvakantieperiodes, zoals opgenomen op www.schoolvakanties-nederland.nl, worden de lessen volgens een vakantierooster aangeboden.
Ook het vakantierooster wordt tijdig gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, website, facebookpagina en/of bij De Yogawereld.

5.3.   In onze tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel,
verdisconteerd.

5.4.   Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van De Yogawereld, kan een les,training of workshop worden geannuleerd. De
Yogawereld zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina, email en/of sms.

5.5.   Een geannuleerde les of training mag worden ingehaald. Inhalen dient te geschieden binnen de looptijd van een 10-lessenkaart. De Yogawereld
behoudt zich het recht om de geannuleerde les/training op een andere dag en/of tijdstip aan te bieden (al dan niet
door aanbod te combineren).

5.6.   Indien De Yogawereld een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben, binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.

6.     Risico en aansprakelijkheid

6.1.   Deelname aan de de lessen, coaching, healings trainingen en/of workshops verzorgd door De Yogawereld geschiedt altijd op eigen
verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

6.2.   Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover –of over een wijziging daarin- te
informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

6.3.   De Yogawereld is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel ontstaat tijdens of ten gevolge van de
lessen, coaching,healings, trainingen en/of workshops. Eveneens kan De Yogawereld niet aansprakelijk worden gesteld voor
vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

7.     Geheimhouding en privacy

7.1.   De Yogawereld behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

7.2.   De Yogawereld zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

 

8.     Overige bepalingen

8.1.   Het dragen van buitenschoeisel is in de zaal niet toegestaan.

8.2.   Het is niet toegestaan te eten in de zaal, water mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

8.3.   De Yogawereld behoudt zich het recht om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1
januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving), openingstijden, lestijden etc..

9.     Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1.   Op alle diensten en/of leveringen van De Yogawereld is Nederlands recht van toepassing

9.2.   Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of schriftelijk, worden gemeld.

9.3.   De Yogawereld zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, contact opnemen met de klager teneinde de klacht te bespreken en een voor
beide partijen passende oplossing te vinden.

9.4.   Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg -na uiterste inspanning(en) van beide partijen, opgelost- kan worden, wordt het geschil
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.5.   Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht.

 

10.  Slotbepaling

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van De Yogawereld. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij De Yogawereld.